జ్యోతిచిత్ర - సినీ 'మా' లోకం

>> Sunday, September 28, 2008

ప్రియమైన బ్లాగు మిత్రులకు,

ఇది మరో క్రొత్త బ్లాగు...జ్యోతిచిత్ర.

ఈ పేరు పెట్టడానికి ముఖ్య కారణాలు మూడు...

1. జ్యోతి చిత్ర - శాన్నాల క్రితం దాకా అంధ్రజ్యోతి వారినుండి వెలువడిన సినిమా పత్రిక.

2. జ్యోతి - సరదా సమాలోచనల పందిరి, షడ్రుచులు, గీతా లహరి అనే బ్లాగులతో చంపే "టెక్నికల్ రంగనాయకమ్మ", శ్రీమతి. జ్యోతి వలబోజుల, మీద ప్రేమ, గౌరవము లతో (నేను, అనిల్ చీమలమఱ్ఱి మరియు జోకులాష్టమి అనే భ్లాగులలో, చాలా టపాలద్వరా మిమల్ని భాధించుటకు ముఖ్య కారణము), ఈ సెప్టెంబరులో, బ్లాగులోకము లో జరిగిన రెండవ పుట్టినరోజు కానుకగా...వారి పేరుతో 'జ్యోతి'చిత్ర...

3.మామూలుగానే బెజవాడ వారికి సినిమా పిచ్చి ఎక్కువ..అందులోనూ నాకు ఇంకా ఎక్కువ..భాషా బేధం లేదు..కన్నడనా,మలయాళమా, కాష్మీరమా, ఇంగ్లీసైనా, హిందీ అయినా, హింగ్లీషైనా (హింది + ఇంగ్లీష్) .. ఏదైనా...రఢీ... ఆవిధంగా చాలా సినిమాలనే చూసాను..ఈ విషయంలో నాతో పోటీ పడలేరు అని ఘంటాపధంగా మీ కంప్యూటర్ మానిటర్ మీద కొట్టి మరీ చెప్పగలను.. అందులో కొన్ని మాంఛివి, తుస్సు లు , ఢాం లు కూడా ఉన్నాయి...వాటిని మీతో పంచుకుందామని...ఈ ప్రయోగం...ఆదరిస్తారు కదూ...

మీ
అనిల్ చీమలమఱ్ఱి

Read more...