పంచ రత్నాలు

>> Sunday, October 12, 2008

ప్రస్తావన - ౧
విశ్వ సృష్టిలోనూ, మానవ జీవితములోనూ, పంచ సంఖ్యకు విశిష్టత కనబడుతుంది..పంచభూతాత్మికమైనది ఈ జగత్తు. పృధ్వి, ఆపస్సు, తేజస్సు, వాయువు, ఆకాశము - వీటిని పంచభూతాలు అంటారు.వీటి సంగమము వలన ఏర్పడ్డదే ఈ లోకం. ప్రాణులన్నీ ఈ ఐదు తత్వాలవల్ల ఉధ్బవించినవే. ప్రాణపానవ్యానోదాన సమాన వాయువులనే ఈ ఐదు పంచప్రాణాలనే పేరుతో దేహాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటాయి. శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస గంధాలు ఐదు. ఇంద్రియాది విషయాలు కూడా ఐదే. వాక్కు, పాణి, పాద, పాయు, ఉపస్థ, అనే కర్మేద్రియాలు కుడా ఐదే. ఇక జ్ఞనేంద్రియాలునూ ఐదే. త్వక్, చక్షుః, శ్రోత్ర, జిహ్వ, ఘూణములు అనగా చర్మము, కన్నులు, చెవులు, నాలుక, ముక్కు, చేతుల వ్రేళ్ళు, కాలివ్రేళ్ళు కూడా ఒకొక్కటీ ఐదే. ఈ ప్రపంచానికి, పంచ సంఖ్యకు అవినాభావ సంబంధం ఉన్నట్లు రూఢీగా తెలుస్తుంది.

మనుష్యుని జన్మకు మూలం అన్నం. "అన్నాద్భవం తిభూతాని" - ఏ ప్రాణులైనా అన్నం నుంది ఉద్భవించినవే. మానవుని జన్మ ప్రాణకోటిలో విశిష్టమైనది. ఆనందం మానవుని గమ్యం. అన్నగత ప్రాణియైన మానవుడు తన ప్రాణాన్ని కుదుటపరచుకొని మనస్సు ఆలోచన్లో ప్రవేశపెట్టి విజ్ఞానాన్ని సంపాదించి ఆనందస్థితిని అందుకొంటాడని ఉపనిషత్తులు ప్రభోదిస్తాయి. ఈ వికాస క్రమాన్నంతటినీ 'పంచకోశ శుద్ధి' అని తాత్వికులు పేర్కొన్నారు.

Read more...

జ్యోతిచిత్ర - సినీ 'మా' లోకం

>> Sunday, September 28, 2008

ప్రియమైన బ్లాగు మిత్రులకు,

ఇది మరో క్రొత్త బ్లాగు...జ్యోతిచిత్ర.

ఈ పేరు పెట్టడానికి ముఖ్య కారణాలు మూడు...

1. జ్యోతి చిత్ర - శాన్నాల క్రితం దాకా అంధ్రజ్యోతి వారినుండి వెలువడిన సినిమా పత్రిక.

2. జ్యోతి - సరదా సమాలోచనల పందిరి, షడ్రుచులు, గీతా లహరి అనే బ్లాగులతో చంపే "టెక్నికల్ రంగనాయకమ్మ", శ్రీమతి. జ్యోతి వలబోజుల, మీద ప్రేమ, గౌరవము లతో (నేను, అనిల్ చీమలమఱ్ఱి మరియు జోకులాష్టమి అనే భ్లాగులలో, చాలా టపాలద్వరా మిమల్ని భాధించుటకు ముఖ్య కారణము), ఈ సెప్టెంబరులో, బ్లాగులోకము లో జరిగిన రెండవ పుట్టినరోజు కానుకగా...వారి పేరుతో 'జ్యోతి'చిత్ర...

3.మామూలుగానే బెజవాడ వారికి సినిమా పిచ్చి ఎక్కువ..అందులోనూ నాకు ఇంకా ఎక్కువ..భాషా బేధం లేదు..కన్నడనా,మలయాళమా, కాష్మీరమా, ఇంగ్లీసైనా, హిందీ అయినా, హింగ్లీషైనా (హింది + ఇంగ్లీష్) .. ఏదైనా...రఢీ... ఆవిధంగా చాలా సినిమాలనే చూసాను..ఈ విషయంలో నాతో పోటీ పడలేరు అని ఘంటాపధంగా మీ కంప్యూటర్ మానిటర్ మీద కొట్టి మరీ చెప్పగలను.. అందులో కొన్ని మాంఛివి, తుస్సు లు , ఢాం లు కూడా ఉన్నాయి...వాటిని మీతో పంచుకుందామని...ఈ ప్రయోగం...ఆదరిస్తారు కదూ...

మీ
అనిల్ చీమలమఱ్ఱి

Read more...

వికసించిన పద్మాలు

>> Saturday, January 26, 2008

పద్మ భూషణ్ పి.సుశీలపద్మశ్రీ వెంకటేశ్వర రావు ఎల్లాపద్మ భూషణ్ కె. సూర్యా రావు

అందరికీ అభినందన మందార మాలలు.

Read more...

నాకో అనుమానం...

>> Thursday, January 10, 2008

పద్మశ్రీ అల్లు రామలింగయ్య..
పద్మశ్రీ చిరంజీవి..
పద్మశ్రీ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు..
పద్మశ్రీ రామారావు...

ఇంతమందికి "పద్మశ్రీ"లు ఇచ్చారు గానీ...

గుమ్మడి గారికి ఎందుకు ఇవ్వలేదు...ఆయన అర్హుడుకాదా..?
S.జానకి గారికి అంత టాలేంటులేదా..?
మనవారికి బుద్ధి లేదా..?

అనిల్ చీమలమఱ్ఱి

Read more...