వికసించిన పద్మాలు

>> Saturday, January 26, 2008

పద్మ భూషణ్ పి.సుశీలపద్మశ్రీ వెంకటేశ్వర రావు ఎల్లాపద్మ భూషణ్ కె. సూర్యా రావు

అందరికీ అభినందన మందార మాలలు.

Read more...

నాకో అనుమానం...

>> Thursday, January 10, 2008

పద్మశ్రీ అల్లు రామలింగయ్య..
పద్మశ్రీ చిరంజీవి..
పద్మశ్రీ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు..
పద్మశ్రీ రామారావు...

ఇంతమందికి "పద్మశ్రీ"లు ఇచ్చారు గానీ...

గుమ్మడి గారికి ఎందుకు ఇవ్వలేదు...ఆయన అర్హుడుకాదా..?
S.జానకి గారికి అంత టాలేంటులేదా..?
మనవారికి బుద్ధి లేదా..?

అనిల్ చీమలమఱ్ఱి

Read more...