మాతా నిర్మలా దేవిజీ

>> Wednesday, March 14, 2007ఈ ఫొటోలలో ఉన్న స్త్రీ తననై తాను మాతా నిర్మలా దేవి అని, దైవాంశ సంభూతురాలని చెప్పుకొంటుంది. పైగా ఈమెకి అపరిమితమైన అనుచరులు, భక్తులు ఉన్నారు. అంతవరకూ ఐతే ఫరవాలేదు, కానీ 'జాతీయ పతాకాన్ని తన పాదాలదగ్గర ఉంచుకొంటుంది.'

ఈ అమ్మని దేనితో కొడతారు...నేనైతేనా...చె...కొడతాను...మరి మీరు...

Read more...

నేనొచేశానోచ్!!!

>> Thursday, March 08, 2007

త్వరలో మీ ముందుకు వస్తా...!

Read more...