స్నెహం అంటే ఇదేరా!

>> Tuesday, November 22, 2011

ఒక రోజు ఇంటికి చాలా ఆలస్యముగా వెళ్ళాను.

నాన్న : ఇంతసేపు ఎక్కడ తిరుగుతున్నావు? ఇప్పుడు టైం ఎంతయ్యిందో తెలుసా?

నేను : ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను.

(నాన్న వెంటనే...నా ఫ్రెండ్స్ కి ఫోన్ చేసాడు.)

రాము: అవును అంకుల్, ఇప్పటి దాకా ఇక్కడే ఉన్నాడు.

రెడ్డి: అంకుల్, ఇప్పుడే బయలుదేరాడు.

శ్రీను: ఇక్కడే ఉన్నాడు, చదువుకొంటున్నాడు..పోన్ ఇచ్చేనా?


ఐసే హర్ ఫ్రెండ్ జారూరీ హోతాహై.

(ఇది కేవలము నవ్వు కోవడానికే)

0 అభిప్రాయాలు: