వికసించిన పద్మాలు

>> Saturday, January 26, 2008

పద్మ భూషణ్ పి.సుశీలపద్మశ్రీ వెంకటేశ్వర రావు ఎల్లాపద్మ భూషణ్ కె. సూర్యా రావు

అందరికీ అభినందన మందార మాలలు.

3 అభిప్రాయాలు:

Anonymous January 29, 2008 6:34 PM  

i have seen your web page its interesting and informative.
I really like the content you provide in the web page.
But you can do more with your web page spice up your page, don't stop providing the simple page you can provide more features like forums, polls, CMS,contact forms and many more features.
Convert your blog "yourname.blogspot.com" to www.yourname.com completely free.
free Blog services provide only simple blogs but we can provide free website for you where you can provide multiple services or features rather than only simple blog.
Become proud owner of the own site and have your presence in the cyber space.
we provide you free website+ free web hosting + list of your choice of scripts like(blog scripts,CMS scripts, forums scripts and may scripts) all the above services are absolutely free.
The list of services we provide are

1. Complete free services no hidden cost
2. Free websites like www.YourName.com
3. Multiple free websites also provided
4. Free webspace of1000 Mb / 1 Gb
5. Unlimited email ids for your website like (info@yoursite.com, contact@yoursite.com)
6. PHP 4.x
7. MYSQL (Unlimited databases)
8. Unlimited Bandwidth
9. Hundreds of Free scripts to install in your website (like Blog scripts, Forum scripts and many CMS scripts)
10. We install extra scripts on request
11. Hundreds of free templates to select
12. Technical support by email

Please visit our website for more details www.HyperWebEnable.com and www.HyperWebEnable.com/freewebsite.php

Please contact us for more information.


Sincerely,

HyperWebEnable team
info@HyperWebEnable.com

rksistu June 13, 2008 1:50 PM  

Hi....
Mee blog chalabagundandi.Meeku Telusa
www.hyperwebenable.com site bloggers ki free ga websites isthunnaru.
ippudu mee blog www.yourname.blogspot.com undi kada danini www.yourname.com ga marchuko vachhu free ga.
www.hyperwebenable.com ee site ki vellandi anni details unaai.

Anonymous August 28, 2008 2:22 PM  

anil gaaru meeku pedda fan ni andee nenu.meeru chaala thakkuvagaa blog cheyyadam baadhisthondi.meeru tondaragaa rejuvenate ayyi ekkuva postings chestaaranna aasatho
mee fan for ever
vidyu