మధ్యలో నాకెందుకు?

>> Friday, December 29, 2006

ప్రపంచంలో అరిష్టాలన్నీ అందరూ విశ్రాంతి లేకుండా, పనిలో నిమగ్నులుకావడం వల్లనే సంభవిస్తాయనుకొనేవాళ్ళలో నేనొకణ్ణి. ప్రతి సంవత్సరం వొక్కరోజేనా, ప్రతివ్యక్తి తనుచేసే పని నిలిపివేసి, తమాయించి, తన్నుతాను సింహావలోకనం చేసుకొని ప్రయోజనం కోరకుండా, ప్రపంచాన్ని తిలకిస్తే సత్ చిత్ ఆనందాలు సమకూరుతాయనుకొంటాను.

ప్రపంచం నామాట వినదు, ఈ ముక్కలు ఎందరెందరో చెప్పారు. ఏ వొకరిద్దరు ధన్యజీవులో తప్ప, యీ భోధ ఎవ్వరూ పాతించరు. గోళాలు తిరిగిపోతున్నాయి, భూమి తిరిగిపోతూంది. కాలం ఇంకా వేగంగా తిరుగుతోంది..ఎవ్వరూ ఆపలేరు, సమాజాలు కదలిపోతున్నాయి..మనిషి నిత్యకర్మ అనే చక్రంలో నలిగి తిరిగిపోతున్నాడు.

ఆ చక్రం (నిన్న చెప్పిన 'ఫ్యాను') తను తయారుచేసుకున్నదే..నాలాంటివారెవరైనా ఆపుదామని చెయ్యి పెడితే, ముక్క వూడిపడుతుంది..

మధ్య నాకెందుకు..?

1 అభిప్రాయాలు:

radhika December 30, 2006 2:39 AM  

modati pearaa loa miiru ceppinadi caalaa baagundi.nijamea andaru okka roajanna loakam gurinchi aaloacimcaali