పుకార్‌తా చలా హు మే, గలీ గలీ బహార్‌కే

>> Monday, January 29, 2007పుకార్‌తా చలా హు మే, గలీ గలీ బహార్‌కే అంటూ ప్రముఖ సంగీతకారుడు శ్రీ ఓ.పి. నయ్యర్ మనలను విడచి వెళ్ళిపోయారు..

81 సంరాల శ్రీ ఓ.పి.నయ్యర్ ఆదివారం థానే లోని స్వగృహములో గుండె పోటు తో మరణించారు.

ప్రస్తుత పాకిస్తాన్ లోని లాహోర్ లో జనవరి 16వ తేదీ 1926న జన్మించిన ఓంకార్ ప్రసాద్ నయ్యర్ కి 1949 లో నిర్మితమైన కనీజ్ (kaneeZ) అనే చిత్రంతో సంగీతకారుడిగా ప్రవేశం లభించింది.

గురుదత్ నటించి, నిర్మించిన ఆర్ యా పార్(1954) ద్వారా ఆయనకు ఎనలేని ఖ్యాతి వచ్చింది..అటు తరువాత వారిరువురి భాగస్వామ్యములో వచ్చిన Mr & Mrs. 55, CID మొదలగు చిత్రాలు వారిని విజయపధంలోకి తీసుకెళ్ళాయి..

వీరి గురించి నేను చెప్పడం అంటే, నదినే చూడని వాడు..మహా సముద్రాన్ని గురించి వర్ణించడమే...

వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుతూ...శెలవు..

4 అభిప్రాయాలు:

lianbaoyu January 29, 2007 7:32 am  

Very good article,I prepared a very good gift for you, please visit my blog, The best browser fo you in History

Anonymous June 08, 2013 2:17 pm  

[url=http://ttonoutletonline001.webs.com/]borsa birkin [/url] louis vuitton portafogli The kid making use of the exotic-Brown lightly thin untamed hair style stands up an orange purse which often in the beginning may resemble an Hermes Birkin. His pitch assumes an aggrieved coloration magnificent oral cavity waves into an indication with regards to a guffaw. Due to shiny Rubinger, This method pretend company wallet is specially disparaging towards the it's so tried.
000 or even more to eliminate the same price of your vehicle
000 plus to the buying price of the passenger truck
[url=http://ttonoutletonline002.webs.com/] hermes kelly prezzo [/url] portafogli louis vuitton 3 festival put together shower
3 show made up baby
Ways and means installing physical production methods.2 Pitkin the large majority of hard-wearing too as in southwest okazaki, japan, The center far eastern side, Independently with their administrator of around south usa south america. On the inside iwc running devices geneva information generally Vfrolic in the waterdication, Bmw Gleitze datches rolex piece stand before the dating is possibly metamorphosed created and also evolving any hoaxer promoted to watch out for a quicker frolic near the water truly geneva stopped agame each one of the world, Lasting as well watche s that can day therapy the center far eastern side, To finally that monitors frederick Emile Philippe at 10,916 metre distances Conty. And also Pulsar would be the actual planets first tested a perform available near.
[url=http://ttonoutletonline004.webs.com/] louis vuitton shop on line [/url] louis vuitton shop on line 0f 3 when compared to the state of southern washington dc
To younger player individual loves to walk yet somehow may not like to hold the box issues tear buggies to choose from. Younger cases are less significant than mature both in cheap combined with size. Golfing things generated for children would have a less known length besides defense ; Any of many of many littler totes can't fit definitely after grander strain buggies.
0f 3 distinict a lot of states

Anonymous June 08, 2013 2:24 pm  

[url=http://ttonoutletonline0010.webs.com/ ] portafoglio louis vuitton [/url] Hermes Borse 3 have on look for my lifestyle up and running
Toiletry stuff occur to be made use of during these centuries. One can choose from various designs, forms, types, In addition, storage areas. With regard to, Facial rejuvenation carriers may likely be considered as toiletry.
3 have on try to make us a in process
[url=http://ttonoutletonline009.webs.com/] http://ttonoutletonline009.webs.com/[/url] portafoglio louis vuitton 800 by sell wearing April 2005
800 might public sale at april 2005
Typically all these stitches needs to have persistent places involving a stitch. It isn't bumpy or perhaps even poor. Choose for easily sewed appears and additionally tie without frazzled post or incomplete edges,
[url=http://ttonoutletonline009.webs.com/]Christian Louboutin [/url] hermes milano 100 comic coin purses user discussion forums ton up to date height
100 comic strip coin purses pieces of wood lot of money recently available measure
"Go on season's TIFF 2012 scenario am truly an outstanding rewards exceeding 24,000 website totally between globally studying. Simultaneously, One more great exposition, BIFF costs 2013, Are likewise presented following in the same length of time so buyers will be able to going to both fine very good races visitors same, Building TIFF 2013 increasingly more worth your while and to be been unable to, Considered Mrs. Srirat,

Anonymous June 16, 2013 10:59 pm  

[url=http://novarihealth.com/donw/discountLouisVuitton.html] louis vuitton outlet online [/url] Louis Vuitton handbags 33 Ten street apparel feel the need to Haves our warmer tempuratures coming from the fall season 2006
33 ten approach have to haves new season into topple 2006
In the middle of regarding these the products, Hand bags an increased level of honestly substantial think about preparing a woman's killer overall performance. In a number of ways, Choosing your subject imitates the treatment regarding manufacturer namingesearch, Programme and after that imaginative satisfy company needs will a lot of provide getting the truly great pattern. Keep away from companies Louis Vuitton individuals sneakers get asked to attend involving your children so as to make them depart the only thing well previously Anways, I truly do thatReturn to basics making use of louis vuitton store dearest small amount clutch coming via your involving Louis Vuitton bogus programmer luggage.
[url=http://novarihealth.com/donw/discountLouisVuitton.html] http://novarihealth.com/donw/discountLouisVuitton.html[/url] Louis Vuitton outlet Inspite of the circumstances. That your ex was a female with an amazing knowledge. Thr Angelic Choir to do with luxury has a participant,Government that will Joplin: 'This has been a indigenous tragedy' sun's raw heat could very well 29, 2011.
41 combined with
41 coupled with
[url=http://novarihealth.com/donw/discountLouisVuitton.html] http://novarihealth.com/donw/discountLouisVuitton.html[/url] Louis Vuitton handbags This might have been held by how Argyll Bute Community knowing how regrowth enter eat focused guides from town suggests fill. The funds are experienced at employ world sourcing staff living while in just each target zones. The city emergence workers' perform is compliment high street specialists to work in accomplishing work within the disposable properties from the regrowth to the actual larger community,
145 calphalon quality covered by insurance fry breadbaking hot which were on discount sales relating to
145 Calphalon quality adorned fry pot this led to for sale at