ఈ పద్య రచయిత ఎవరు?

>> Friday, September 22, 2006
తొండమునేకదంతము దోరపు బొజ్జయు వామహస్తమున్
మెండుగమ్రోయు గజ్జెలును మెల్లని చూపులు మందహాసమున్
గొండొక గ్రుజ్జు రూపమును గోరిన విద్యలకెల్ల నొజ్జయై
యుండెడి పార్వతీ తనయ యోయి గణాధిపా! నీకు మ్రొక్కెదన్

చంటి పిల్లలు సైతం నేర్చుకొని పాడడనికి వీలుగ ఉన్న ఈ పద్య రచయిత ఎవరు?

0 అభిప్రాయాలు: