ఓ సారూ ! జరంత భద్రం !!!!

>> Thursday, August 10, 2006

హల్లో! గురూగారూ..

ఈ హెడ్డింగ్ చూసి ఎదో అనుకోవద్దు.!

మన గవర్నమెంటు ఈమధ్య ఒక గొప్ప కార్యక్రమం చేపట్టి, విజయవంతముగా కొనసాగిస్తూ ఉన్నది...అదేమంటారా.., ఈదిగో ఇక్కడ చూడండి & చదవండి "ఆదివారం - ఆంధ్రజ్యోతి".

ఇది చాలా గొప్పవిషయమా కాదా..?

అవును.....చాలా గొప్పవిషయం....

దీనితో తెలుగును మృత భాష కాదు అని వాదించవచ్చు...,
తెలుగు చాలా పురాతనమైన బాష అని నొక్కి వక్కాణించవచ్చు..,
దానితొ కేంద్రం నోరు మూయించవచ్చు...,

తెలుగుకు రావలసిన స్టేటస్ తీసుకురావచ్చు...(దీనివలన శ్రి వేటూరి.సుందరామ్మూర్తి గారి గౌరవాన్ని (రాష్ట్రీయ పురస్కారాలు)కాపాడుకోవచ్చు..,

గ్రాంటులు కూడా పోందవచ్చు...అనుభవించొచ్చు....

(నువ్వా..నేనా అనే ప్రశ్నలు వద్దు...అవి మనకి కాదు....పెద్దమనుషులు ఉన్నారులే.., దానికోసం ....)
(ఏమిటి...ప్రసాదు గారికా... వస్తుంది...వస్తుంది.."గొంతు నొప్పి".)

ఒరే అనీలు... ఏమిట్రా., పైన పెట్టిన హెడ్డింగు కు నువ్వు చెప్పే విషయానికి ఏమి సంబంధం.., ఏమిటీ సోది అంటారా (సోది నాది కాదు....చావా కిరణ్ గారి బ్లాగు పేరు....) ఇది సోది కాదు...బాధ...

బాధా...?ఇంత మంచి యఙ్ఞం జరుగుతుంటేను....?

అది కాదు సారూ... మనకు తెలియదా, మన ప్రభుత్వ కార్యాలయాలలో కాగితాలకు పట్టే అదృష్టం......

ఇప్పుడే...ఫ్యాక్టరీ నుంచి వచ్చిన తెల్ల కాగితము కుడా పది నిముషాలలో తాళపత్రం (అంటె...రంగుమారి Brown గా మారుతుంది) అయిపోతుంది... అలాంటిది., పురాతన తాళాపత్రాలు, కాగితాలు అంటె..... ఏమవుతాయో?

ఎంతో భక్తి తో, ప్రేమతో, గౌరవం తో భద్రపరచుకున్న ఈ సంపదను వారికి ఇవ్వడం అంటెనే... బాధ......అందుకే "ఓ సారూ...జరంత జాగ్రత్త.".

తరువాత ఏమి జరుగుతుందో.....పెరుమాళ్ళకే ఎరుక....

0 అభిప్రాయాలు: