కడలి గుడికి కదలి పోయె గంగా!!

>> Tuesday, August 22, 2006

నిద్దురోతున్న కాశీ విశ్వేశ్వరుని షెహనాయి నాదంతొ మేలుగొలుపు గొంతు శాశ్వతముగా మూగబోయింది....

91 సం||ల భారత రత్న ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ ఈరోజు సూర్యోదయములొ అస్తమించి సంగీత సామ్రాజ్యాన్ని చీకటి లొకి నెట్టారు.


A man of tenderness, A man who believes in remaining private and who believes that musicians are supposed to be heard and not seen.

The legendary shehani maestro, attached to Varanasi’s Vishwanath Temple.

It was Khan Sahib who poured his heart out into Raga Kafi from Red Fort on the eve of India’s first Republic Day ceremony.

Where others see conflict and contradiction between his music and his religion, Bismillah Khan sees only a divine unity. Music, sur, namaaz is the same thing.

His namaaz is the seven shuddh and five komal surs. Even as a devout Shia, Khan Sahib is also a staunch devotee of Saraswati, the Hindu goddess of music.

Ustad Bismillah Khan is the third classical musician after Pt Ravi Shankar and Late Smt M S Subbulakshmi to be awarded Bharath Rathna, the highest civilian honour in India.

The gentle genius of Bismillah Khan is perhaps single handedly responsible for making Shehnai a famous classical instrument. Traditionally used to play music during marriages, Shehnai is the counterpart of south indian nadaswaram. It is also used to play music in temples.

Bismillah Khan is now one of the most respected musicians and well sought after. Yet his lifestyle has not changed. It retains the old world charm of a Benaras life ... his chief mode of transport is still the cycle-rikshaw !

అంత గొప్ప వ్యక్తికి,అశ్రునయనాలతొ వీడ్కోలు చెప్పడము తప్ప ఇంకేమి ఇవ్వగలను.

ఎవరో చెప్పినట్లు (శ్రీ వేటూరి గారే అనుకొంటాను)....


నరుడి బ్రతుకు నటన
ఈశ్వరుడి తలపు ఘటన
ఆరెంటి నట్ట నడుమ నీకెందుకింత తపన


గుండెలో రంపాలు కోత పెడతాఉంటె
పాత పాటను మళ్ళీ పాడుకొందామంటూ


ఆది విష్ణు పాదమంటి, ఆకసాన ముగ్గుపెట్టి, జంగమైయ్య
జంట కట్టీ, కాశి లోన కాలుపెట్టి, కడలి గుడికి కదలి పోయె గంగా!!


"వారి ఆత్మకు శాంతి కలుగు గాక..!!"
"May His Soul Rest In Peace..!!"

0 అభిప్రాయాలు: