అందరూ ఆలోచించండి....

>> Saturday, August 19, 2006

నిన్నటి Times of India - Bangalore Edition లొ ఉన్న Times City అనే పేజిలొ We Got M@il అనే శీర్షక క్రింద వచ్చిన ఒక ఉత్తరాన్ని ఇక్కడ ప్రచురిస్తున్నాను. ఇది కేవలం బెంగళూరు కే కాదు., మన రాష్ట్రం లోని అన్ని పట్టణాలకు,మొత్తం దేశానికీ అవసరమే అని నేను భావిస్తున్నాను...


ఇది రాసినది, భారతీయుడు కాదు., ఒక విదేశీయుడు.., ఐనా ప్రక్క దేశమువాడు చెబితేకానీ, మనకు ఎక్కదుగా....

ఇంక ఉత్తరము చదవుదామా:

Don’t replicate America model
— Michael Dakin

As an Englishman who recently moved to your city, I seriously wonder whether any of the ideas expressed to improve the city will add up to creating a Bangalore a pleasurable place to live in. I get the feeling that it is wedded to the American version of a modern city rather than the European model. People always talk about infrastructure in terms of roads and addition of a Metro. How depressing!


In America, everybody drives everywhere. The concept of walking is totally alien. If you take major European city models, the pedestrian is king. Bangalore does not need more and wider roads; more flyovers and underpasses. It needs to look at how it can make the city a pleasure to walk around. For, just walking from my residence to a local shop is a nightmare. The fumes nearly choke you to death. The pavements are nothing more than broken stones and soil. Do Bangaloreans really believe American-style malls are a replacement for open walking spaces with trees and water fountains? They have a place, but there’s much more to a city than shopping malls.ఐనా మనకి ప్రతీ దానిని ప్రక్క వాళ్ళతొ పోల్చడము చిన్నపటినుంచి వెన్నతో పెట్టిన విద్య.

పక్కింటి శీనుగాడిని చూడు...ఎంత బుద్దిగా, అన్నం తింటున్నాడొ - చిన్నప్పుడు అమ్మ చెప్పిన పోలిక..

ఒరే వెధవా, ఆ రాముగాడిని చూసైనా బుద్ది తెచ్చుకో - ఎంత బాగా మార్కులు తెచ్చుకుంటున్నాదో - స్కూలులో మాస్టారి గారి పోలిక..

నీతోటి వాడైన రవిని చూసి నేర్చుకో, ఎంతో కష్టపడి చదివి, ఎంత మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నాడో - నిరుద్యోగికి తండ్రి చూపే పోలిక.

ఇలా అడుగడుగునా పోలికలు పెట్టుకొని, పులిని చూసి నక్క వాతలు పెట్టుకొన్నట్టు ఉంది మన పరిస్థితి.

మనమే, మన individuvality,identity పోగుట్టుకుంటున్నామేమో...
అందరూ ఆలోచించండి....

1 అభిప్రాయాలు:

త్రివిక్రమ్ Trivikram August 26, 2006 3:39 PM  

మీ బ్లాగు మొదటి పేజీలో ఒకటి రెండు పోస్టుల కంటే ఎక్కువ కనిపించవెందుకని?

ఈ వాతలు పెట్టుకోవడం తిండి, బట్ట మొదలుకుని ప్రతి అంశంలోనూ "విపరీతం"గానే ఉంది.